Verzekeringen tuinen

Verzekering: samenvatting polissen 
15/10/2018

Aandachtspunt!
Heeft u uw huis verbouwd of bijv. een nieuwe schuur of kas geplaatst? Verhoog de verzekerde waarde van uw opstallen, anders krijgt u bij schade slechts een gedeeltelijke uitkering.

Gemiddelde te betalen premie: 0,8 % van de verzekerde som. Deze wordt verrekend en betaald met de jaarfactuur van de vereniging.

Belangrijke informatie over de collectieve verzekering tuinhuizen VTV Thurlede polisnummer A00B411052 

De verzekering kent 4 onderdelen om te verzekeren: 
1. Brand-storm-vliegtuigschadeverzekering

2. Inbraakverzekering
3. Glasverzekering tuinhuis en schuur
4. Glasverzekering kas  

Voornamelijk de basisverzekering (brandstorm en vliegtuigschade) moet goed zijn samenge-steld om teleurstelling bij schade te voorkomen. 

1. Brand-storm-vliegtuigschadeverzekering
De basisdekking is de verzekering die uw bezit verzekert tegen brandschade, stormschade en schade door luchtverkeer. 
Met uw bezit bedoelen wij: – het huisje, eventueel een schuur en/of een kas
                                         – uw inboedel en tuininventaris 
Als u bijvoorbeeld brand krijgt, moet alles verzekerd zijn. 
Het verzekerde bedrag bestaat dan ook uit de optelsom van de:
   – herbouwwaarde van het huisje 
   – herbouwwaarde van de eventuele schuur 
   – de nieuwwaarde van de eventuele kas
   – de nieuwaarde van de gehele inboedel en tuininventaris 

Bent u te laag verzekerd? Dan is er sprake van onderverzekering en wordt de schade niet volledig vergoed. Dit geldt als uw bezit volledig verloren gaat, maar ook als u een gedeeltelijke schade heeft. 

Schadevergoeding wordt als volgt berekend: Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van stormschade, zie onder). 

Voor een juiste vaststelling kunt u eventueel bij een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige herbouwprijs is van uw huisje. Let er wel op dat dit dan een “kale” prijs is. U moet dan voor de verzekerde som nog rekening houden met eventueel sanitair, keuken, isolatie, kosten voor plaatsing van het huisje en de inboedel etc.  

Eigen risico 
Bij stormschade geldt een eigen risico van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,=. Dit wordt in mindering gebracht op de schade uitkering. 

2. Inbraakverzekering
Inbraak kan worden meeverzekerd. Dit is een dekking voor diefstal uit het huisje en de schuur waarbij sporen van braak moeten zijn toegebracht. Zowel de braakschade als de vermiste inboedel worden vergoed. 

  • Hier hoeft u niet het totaalbedrag van uw inboedel te verzekeren.
  • U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren tussen minimaal € 908,= en maximaal € 4.538,=
  • Schade wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som.

Niet verzekerd zijn: Rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. 
Van 1 april tot 1 oktober is alle audiovisuele  en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld -, geluids-, ontvangst – en zendapparatuur inclusief alle toebehoren.
Eigen risico: Geen  

3. Glasverzekering tuinhuis en schuur
Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is gedekt voor zo wel enkel als dubbel glas 

Niet verzekerd is: bewerkte of gebogen ruiten, ruiten in balkon – en terreinafscheidingen, schade tijdens aan- of verbouw en /of zolang het gebouw leegstaat, platglas, glas van kassen als dit niet apart is meeverzekerd volgens het specificatieblad. 

Kosten: 2,5% van de nieuwwaarde met een minimum van € 25,00.

eigen risico: geen 

4. Glasverzekering kas
Glasschade aan een kas kan ook worden meeverzekerd. Breuk van het glas door een onvoorzien voorval is dan verzekerd. 

Eigen risico: Geen  

5. Ongevallen
Is voor toepassing voor leden en hun gezinsleden bij door de vereniging georganiseerde activiteiten en werkzaamheden.; inclusief de benodigde reis hiervoor.
Uitkering bij: overlijden                    : € 25.000,00
                   blijvende invaliditeit      : € 50.000,00
                   geneeskundige kosten: € 500,00           

Eigen risico
:
 Geen  

Verzekering aanpassen? – Neem contact op met het bestuur.